Противодимни и осветителни люкове, вентилация

rules will assistance you make the proper preference. But what